KGF er også aktiv i

  • Fællesforeningen af Grundejere på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm
  • Ejendomsforeningen Danmark www.ejendomsf.dk
  • Parcelhusejernes Landsorganisation www.parcelhus.dk

L O V E

For Køge Grundejerforening

Stiftet 17. oktober 1917

§ 1. Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Køge kommune. Foreningen er upolitisk.

§ 2. Medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, også selskaber.

§ 3. Medlemskontingent.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, en revisorer og en revisorsuppleant.

Bestyrelsen afgår hvert 2. år skiftevis med 3 henholdsvis 4 medlemmer årligt, første gang ved lodtrækning. Revisor og suppleanter til bestyrelsen afgår skiftevis hvert 2. år. Revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 5.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent eller når 3 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

§ 6.

Kassereren modtager alle indtægter og betaler de af formanden eller bestyrelsen anviste regninger. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog og medlemsfortegnelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingent opkræves i januar. Regnskabet forelægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet inden 1. marts, hvorefter det snarest afleveres til revisionen, senest 15. marts.

§ 7.

Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent inden den 1. april, kan medlemmet slettes af medlemslisten, men skal dog først underrettes af bestyrelsen om, at medlemmet står i restance. Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser eller på anden måde misligholder foreningens love og vedtægter, kan af en generalforsamling ekskluderes af foreningen.

§ 8.

Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april. Dagen bestemmes af bestyrelsen. Bekendtgørelse herom skal ske med 8 dages varsel forud i et lokalt blad eller pr. mail. Medlemmerne har pligt til at oplyse gyldig mailadresse til kassereren Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 20 medlemmer forlanger det. Alle forslag på foreningens generalforsamlinger afgøres ved almindeligt stemmerflertal. Dog kan foreningen kun opløses, såfremt ¾ af det fremmødte stemmer herfor på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 9.

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til formanden, mindst 3 måneder før regnskabsårets (kalenderårets) slutning.

§ 10.

Opløses foreningen afgør generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, hvorledes der disponeres over formue.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. april 2005, med ændringer vedtaget på ordinær generelforsamling den 30. marts 2016

Bliv medlem

Hvis du ønsker at blive medlem af KGF, så udfyld nedenstående og vi vender tilbage med yderligere information
Hvis du ønsker at blive medlem af KGF, så udfyld nedenstående og vi vender tilbage med yderligere information